menu
Herskind Forsamlingshus

Referater

Referater

 Referat af generalforsamlingen, onsdag d. 6. februar, 2019

Ad. pkt. 1.  Valg af dirigent: Hans Gravsholt blev valgt.

                     Dirigenten kunne konstatere,  Generalforsamlingen var lovlig indvasltet i henhold til

                     forsamlingshusets vedtægter.

 

Ad. pkt. 2.  Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2018, til godkendelse. Formanden fremlagde

                     beretningen, som blev godkendt. Ingen bemærkninger hertil.

 

Ad. pkt. 3. Regnskab til godkendelse.  Kassereren Kennert Nielsen genenmgik regnskabet.

                    Regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger.

 

Ad. pkt. 4. Indkomne forslag: ingen forslag udefra. Bestyrelsen havde forslag om udnævnelse af 2

                    æresmedlemmer, Orla Ettrup og Kaj Henning Kristensen. Begge blev udnævnt til

                    æresmedlemmer, i Herskind forsamlingshus . Begge fik udleveret æresbevis.

 

Ad. pkt. 5. Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent vedtaget.

 

Ad. pkt. 6. Valg af bestyrelse.

                    På valg: Søren Toft Nielsen, Kennert Nielsen, Inger Wadsholt, Berit Pallesen

                    Søren Toft Nielsen og Kennert Nielsen begge genvalgt for 2 år

                    Inger Wadsholt og Berit Pallesen ønsker ikke genvalg

                    Børge Pedersen valgt for 2 år

                    Bestyrelsen har generalforsamlingens accept på løbende indsupplering, da der iht.

                    vedtægterne, kan være 5-7 bestyrelsesmedlemmer.

                    Valg af suppleanter for 1 år

                    Børge Pedersen og Tonni Hansen

                    Børge Pedersen indtrådt i bestyrelsen

                    Tonni Hansen ( hvilende suppleant ) hvis ingen andre ønsker

                    Mette Bøgh og Berit Pallesen begge valgt for 1 år

  1. suppl. Mette Bøgh
  2. suppl. Berit Pallesen

                    Valg af Revisor for 1 år  

                    Anne Kaae og Jane Thomsen genvalgt

                    Valg af revisor suppl. for 1 år

                    Bent Nielsen udgår

                    Birgit Sigfredsen valgt

 

Ad. pkt. 7. Eventuelt

                    Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.

                    Jesper U. Bøgh, takkede formanden for 31 år som formand og den 30. beretning 

 

Referent/ Anna Marg. Kristensen                                                                      Dirigent/ Hans Gravsholt

 

 

 


 

Ekstra ordinær generalforsamling
i Herskind forsamlingshus, onsdag d. 26. september, 2018. kl. 19.00

1.   Valg af dirigent
2.   I henhold til vedtægterne skal § 8 behandles med henblik på omlægning af lån.
      Indfrielse af eksisterende lån på kr. 232.000 ved omlægning, samt nyt låneoptag på kr.
      450.000,00   
      Beløbet tænkes anvendt til installering af luft til vand varmepumpe
      Planer for forsamlingshusets inden for de kommende år, vil blive gennemgået af
      Anna Marg. Kristensen/ formand – Jesper U. Bøgh/ bestyrelsesmedlem

Referat af ekstra ordinær generalforsamling, onsdag d. 26. september, 2018
I Herskind forsamlingshus.

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent: Lis Weiling blev vaalgt
Dirigenten kunne konstatere, indkaldelsen til ekstra ordinære generalforsamling, var
lovlig indvarslet jf. Herskind forsamlingshus´s vedtægter.

Pkt. 2. § 8 Bestyrelsen ønsker at indfri det eksisterende lån på kr. 232.000, ved at omlægge det eksisterende lån, samt forøge låneoptaget til kr. 450.000
Beløbet skal bla. anvendes til energisikring af forsamlingshuset, ved at etablere en luft til vand varmepumpe.
Bekøbet er en engangsinvestering.
Ved at lave luft til vand varmepumpe, spares henved kr. 15.000,- årligt til forbedring af driften.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at lade bestyrelsen hjemtage et lån på kr. 450.000,- samt en forhøjelse af ejerpantebrevet