menu
Herskind Forsamlingshus

Referater

Referater

 Referat fra møde d. 7. september i Herskind Forsamlingshus

 

Tilstede: Anna Margrethe Kristensen, Berit Pallesen, Pernille Helberg Stentoft og Katja Pace

 

 1. Velkommen og præsentationsrunde

Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde af de tilstedeværende:

 • Berit Pallesen: (forsamlingshusbestyrelse og frivillig, tlf.: 26602401),
 • Anna Margrethe Kristensen (formand for forsamlingshuset og frivillig, tlf.: 53581303)
 • Pernille Helberg Stentoft (kulturformidler, byvandrer og stifter af Vandrende P, tlf.: 26121402)
 • Katja Pace (kulturkonsulent i Skb. Kommune og deltager i projektgruppen vedr. Kultur på Hjul, tlf.: 24758347)

Anna Margrethe og Berit fortalte om de mange initiativer, som Herskind Forsamlingshus danner rammen for i løbet af året: babycafé, sypiger, seniorklub og arrangementer såsom: sundhedsdag, rygestop-kampagnen, børnedisco, kvindeaftener, fællesspisning hver måned, Kurt kom forbi, fremstød om nabohjælp, førstehjælpskursus og udlejningsforretningen. Herudover blev der fortalt om ”projekt renovering af forsamlingshus”.

 

 1. Kultur på Hjul-projektet – tankerne bag projektet

Pernille fortalte om tankerne bag Kultur på Hjul-projektet. Projektet er et tværkommunalt samarbejde, der gentages efter samme skabelon, men med forskellige kunstnere i de 6 kommuner, som deltager i kultursamarbejdet Kulturring Østjylland (Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Samsø, Odder og Skanderborg Kommune). Kort fortalt handler projektet om, at deltagerne i Kultur på Hjul får mulighed for reflektere over deres eget område, fortælle om og dele viden om deres lokale sted. Projektet kan derfor medvirke til, at deltagerne i Kultur på Hjul bliver bevidste om, at alle steder har noget at byde på, og at alle steder kan opleves på ny. Gennemgående personer i projektet er byvandrer Pernille, musiker Anders Graae, en billedkunstner – i dette tilfælde Jens-Rune Gissel og fotograf Preben Stentoft.

 

Helhedsoplevelsen tæller erfaringsmæssigt rigtigt meget, så projektet lægger op til, at man deltager en hel dag.

 

Pernille udarbejder efter arrangementet d. 14. oktober et dokument over vandringen, som lægges på bloggen www.kulturpaahjul.dk. Herefter kan det bruges af byens borgere, skolen eller andre interesserede. Preben Stentofts fotografier lægges ligeledes på bloggen.

 

 1. Gennemgang af dagsprogrammet d. 14. oktober
  1. Tidsplanen:

Kl. 09.45-10.00: Ankomst og udfyldelse af fototilladelser: fototilladelser udfyldes af deltagerne og indsamles af Katja.

Kl. 10.00-12.00: Evt. velkomst af politiker (undersøges af Katja). Herefter vandring med Pernille. Kan trække ud p.g.a. gode fortællinger og spørgsmål. En evt. forsinkelse indhentes i løbet af dagen. Under vandringen er der plads til små oplevelser og overraskelser (Pernille står for aftaler omkring dette).

Kl. 11.00:  Mødetidspunkt for Jens-Rune Gissel – klargøring til workshop 

Kl. 12.00-13.00: Fælles frokost i forsamlingshuset (skal gerne stå klar, når deltagerne kommer tilbage fra vandring.

Kl. 13.00-15.00: Workshop med Jens-Rune

Kl. 15.00-15.30: Kaffe, oprydning og ophængning/udstilling af værkerne fra

workshoppen

Kl.15.30-16.30: Kort præsentation af udstillingen og derefter åben koncert med Anders Graae for alle interesserede. Forsamlingshuset må meget gerne invitere flere folk til denne del, uanset hvor mange der tilmelder sig vandringen, så længe der er plads i forsamlingshuset.

Kl.16.30: Her slutter Kultur på Hjul, men det står jer frit for at arrangere fællesspisning eller lign. og få en festlig aften ud af det.

 

 1. Jens-Rune Gissel
  • Beskrivelse af workshop, evt. udendørs: Jens-Rune Gissel er tegner og maler fra Odder, er en dygtig underviser, som er god til at inspirere til, at alle deltagerne kommer til at tegne. Begynder med intro, herefter tegnedelen, som evt. kan foregå udenfor, hvis vejret er til det. Værkerne ophænges på panelerne i salen, og der afholdes en lille fernisering.
  • Praktisk på dagen: Medbringer alle materialer selv

 

 1. Anders Graae
  • Indsamling af inspiration til Herskind-sang: Pernille vil gerne i kontakt med Hermus, Anders kommer til Herskind med Pernille og indsamler inspiration til sang
  • Selve koncerten: Anders spiller nogle af sine egne numre og den Herskind-sang, som han har skrevet til dagen.
  • Praktisk på dagen (2 kabeltromler)

 

 1. Opsamling: forventninger til forsamlingshuset
  • Skaffe deltagere + modtage tilmeldinger: Forsamlingshuset har selv ansvar for at skaffe deltagere til arrangementet. Hvis interessen er stor (over 30 tilmeldte voksne), kontakter forsamlingshuset Pernille og forhører sig om muligheden for at udvide kredsen af deltagere.
  • Frivillige til afviklingen: for at fordele arbejdsbyrden og de praktiske opgaver på dagen, pointerede Pernille vigtigheden af, at der er en række frivillige, der kan hjælpe med afviklingen af dagen. Forsamlingshusbestyrelsen står bag, så den del er der styr på.
  • Frokost klar kl. 12.00. Forsamlingshuset får 3000 kr. af projektet til arrangementet og det forventes, at udgifter til frokost og kaffe kan afholdes inden for denne ramme. Forsamlingshuset fastsætter selv menuen og evt. salg af sodavand m.v. Pernille, Jens-Rune, Preben og Katja vil også gerne spise med.
  • Fototilladelser: Katja indsamler fototilladelser på dagen.
  • Plakater: Herskind vælger 5 billeder og giver Katja besked. Katja sørger for layout og sørger for at trykke plakater

 

 1. Næste skridt
  1. Navne og kontaktoplysninger på gode Herskind-borgere:

Anna Margrethe gav Pernille en lang liste med navne. Pernille kontakter nogle af dem og snakker med dem.

 1. Udfærdigelse af plakat A4 + A3 (20 stk. + nogle laminerede udgaver)/flyer (350 stk). Anna Margrethe udvælger efter mødet en håndfuld Herskind-fotos og giver Katja besked. Katja sørger for layout af invitation og plakat i løbet af uge 37.
 2. Erfaringer fra andre forsamlingshuse
  • PR for dagen. Andre steder har man haft gode erfaringer med husstandsomdelte flyers, Facebook osv. Det blev besluttet at omdele flyers, benytte byens facebook, facebook for forsamlingshus, forsamlingshusets hjemmeside, Herskindsigt, lokale opslag samt nyhedsmail fra Folkekøkken-gruppen. Katja kontakter skolen m.h.p. reklame på forældreintra.
  • Frokost + kaffe: i andre forsamlingshuse har man grebet frokostdelen vidt forskelligt an. Man kan vælge at lave mad selv eller købe udefra. Nogle har haft mulighed for at bage en bradepandekage og servere til kaffen. Andre har solgt et stykke kage. Forsamlingshuset afgør selv niveau og form.
  • salg af drikkevarer: nogle steder har man som supplement til alm. postevand på bordene kunnet købe drikkevarer eller kage

 

 1. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen, tirsdag d. 17. februar, 2015, kl. 19.30

Tilstede ud over bestyrelsen. Kennert Nielsen. Fraværende fra bestyrelsen Minna Gaarskjær

Dagsorden:
1. valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning til godkendelse
3.regnskab til godkendelse
4.indkomne forslag
5.fastsættelse af kontingent
6.valg af bestyrelse for en 2 årig periode. Bent Nielsen – Berit Pallesen – Bettinna Kaalund – Rikke Eltved ledig plads for 1 år

Valg af suppleanter for 1 år: Sussi Bager – Tonny Hansen
Valg af revisorer: Peder Christensen – Hans Gravsholt
Valg af revisorsuppleant: Anne Kaae

7.eventuelt

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent: generalf. valgte Anna Marg. Kristensen, som kunne konstatere generalf. var lovlig indvarslet, i henhold til vedtægterne. 14 dage før, og annonceret i Galten Folkeblad..
Ad. pkt. 2. Formanden fremlagde Bestyrelsens beretning til godkendelse. Ingen bemærkninger. Derfor godkendt.
Ad. pkt. 3. Kasserer fremlagde regnskabet til godkendelse. Ingen bemærkninger, derfor godkendt.
Ad. pkt. 4. Indkomne forslag. formanden havde ikke modtaget noget. derfor frafaldt dette punkt.
Ad. pkt. 5. Bent Nielsen – modtager genvalg  - valgt
Berit Pallesen modtager genvalg -   valgt
Bettinna Kaalund ønsker ikke genvalg      ( været i bestyrelsen siden 2011 )
Rikke Eltved modtager ikke genvalgt        ( været i bestyrelsen siden 2012 )

NY:Kennert Nielsen valgt for en 2 årig periode.
ledig bestyrelsespost for såvel 1 år samt 2 år.

Bestyrelsen er på 5, hvilket ifølge vedtægterne er i orden – bestyrelsen kan være mellem 5 – 7 medlemmer.
Bestyrelsen beslutter sig for at køre foreningen som drift – kan supplere sig ad.. hoc. når der er arrangementer, der skal afvikles.
Suppleanter. Sussi Bager ønsker ikke genvalg – Tonny Hansen er  1. suppleant. – 2. suppleant mangler.
Revisorer. Peder Christensen – Hans Gravsholt ønskede ikke genvalg. ( været revisorer siden 2006 )
Valgt blev Anne Kaae – Jane Thomsen

Revisorsuppleant. ingen valgt.
Ad. 7.Eventuelt. Anna Marg. takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleant for et behageligt samarbejde, endvidere bød hun Kennert Nielsen velkommen i bestyrelsen   

Referent
Anna Marg. Kristensen

Referat af generalforsamlingen, torsdag d. 27. februar, 2014

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. bestyrelsens beretning til godkendelse
Pkt. 3. Regnskab til godkendelse
Pk.t 4. Indkomne forslag
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 6. Valg af bestyrelse for 2 årig periode: på Valg er flg. Anna Marg. Kristensen – Merete Taastrup – Bente Rasmussen
Valg af suppleanter for 1 år: på valg er flg. Sussi Bager – Tonny Hansen
Valg af revisorer: på valg er flg. Peder Christensen – Hans Gravsholt
Valg af revisorsuppleant: på valg er Anne Kaae

Pkt. 7. Eventuelt
Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent. Ruth Bluhm enstemmigt valgt
Ad. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.  Formanden beretningen til godkendelse, ingen yderligere kommentarer.
Ad. Pkt. 3. Regnskab fremlagt og gennemgået af kasserer. Regnskab godkendt
Ad. Pkt. 4. Indkomne forslag. Formanden modtaget forslag fra kasserer, om at gå tilbage til gammel kontingentopkrævning, hvor forsamlingshuset og Borgerforeningens kontingentopkrævning adskilles, bl.a. på grund af dalende medlemskontingent indbetaling, samt ekstra arbejde for begge kasserer.

Forslaget blev vedtaget med 8 stemmer for – ingen imod samt 2 ikke stemmeberettigede.
Således vedtaget: forsamlingshuset opkræver selv kontingent fra 1/1, 2015 ( gammel ordning  fra tidl. År.)

Ad. Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 175,- pr husstand – 100,- pr. husstand for folkepensionister.
Ad. Pkt. 6. Valg af bestyrelse: Bente og Merete modtager ikke genvalg, Anna Marg. Er villig til at fortsætte i bestyrelsen. Valgt til bestyrelsen blev. Anna Marg. Og Minna Gaarskjær. Bestyrelsen tæller nu 6 medlemmer, hvilket i.h.t. vedtægterne er ok, da der iflg. Kan være op til 7 i bestyrelsen.

Anna Marg. Kristensen  og Minna Gaarskjær er begge valgt for en 2 årig periode.

Valg af suppleanter: Sussi Bager og Tonny Hansen genvalgt
Valg af revisorer: Peder Christensen og Hans Gravsholt genvalgt.
Valg af revisorsuppleant: Anne Kaae genvalgt.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt.  Tak til bestyrelsen for et godt bestyrelses år. Specielt tak til Bente og Merete for deres indsats i bestyrelsen, vi vil savne Jer begge. Velkommen til Minna, vi glæder os til et godt og givtig bestyrelsessamarbejde.
Jeg vil sige  Jer alle i bestyrelsen for et godt samarbejde, og sikke dog en overraskelse I gav mig. For en gangs skyld til I pusten fra mig, ved at udnævne mig til æresmedlem, her ved mit 25 års bestyrelsesjubilæum og formandsjubilæum. Tak til Jer alle, sikke en ære, det vil jeg ikke glemme Jer for.

Referent/Dirigent
Anna Marg. Kristensen

Herskind Forsamlingshus – Langelinie 56, Herskind – 8464 Galten

Referat fra Generalforsamling 26. februar 2013
Sted: Herskind Forsamlingshus

1. Valg af dirigent
Mogens Grejsen blev enstemmigt valgt.

2. Formandens beretning.
Denne er vedlagt

Hans Gravsholt ønsker at referatet fra generalforsamling bliver lagt ud på vores hjemme side. Dette ønske efterkommes.
3. Regnskab til godkendelse.

Regnskabet er vedlagt.
Bent forklarer at renterne er så høje fordi vi ikke kan få et kreditforeningslån da vi er en forening og ikke en "forretning".
Sparekasse lånet som er 30 årigt ønskes nedbragt hurtigst muligt.

Forsikringsposten som på regnskabet ser højere ud end sidste år er blevet lavere da skæringsdatoen er blevet ændret da vi har skiftet forsikringsselskab, præmien er ca. 3000,- lavere end sidste år.
Vi har overskud på 26.300,-
Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger og blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Forslag fra Herskind Borgerforening. Se vedlagte.

Mogens Grejsen:
Borgerforeningen har legepladsen at vedligeholde. Ca. 85 % af borgerforeningens medlemmer er sammenfaldende med forsamlingshusets. Det vil gøre det nemmere for medlemmerne når de skal betale kontingent. Mogens føler sig overbevist om at Fuglevænget Vibevænget samt præstbrovej er med på ideen. Det handler jo om at varetage byens interesser specielt med samarbejde. Det vil også lette arbejdet med at registrere medlemmerne på medlemslisterne. Borgerforeningen har lagt sig fast på at hvis man er medlem af begge foreninger giver de rabat. Mogens tror på medlemsfremgang hvis man laver kontingent sammenlægning og mener det kun fordele.
Og det hjælper borgerne da der kun skal bruges et girokort/bank indbetaling.

Bent: Tror ikke det er en lettelse, det kan blive forvirrende, kender flere der ikke vil være medlem af borgerforeningen, eller forsamlingshuset.
Hvis der ligger en skjult dagsorden om.

Trine: Rart med et girokort.
Anna Marg. Vil gerne knytte en kommentar til Bent, proces er bange for at der er en skjult dagsorden, vil ikke lægges sammen,
Trine: Mener ikke at det at der et problem, da der stadig er to foreninger der varetager hver deres interesser.
Merete: synes det er en god ide
Kirsten: spørger til hvordan man gør med Giro kort
Mogens: siger at det er meningen at der skal være en fælles konto til kontingent.
Mogens bliver ked af at der er nogen der tror der er en skjult dagsorden, kontingentsamarbejde, ikke en sammenlægning af foreninger.
Forslaget går til afstemning
For: 14 – Imod: 3 – Hverken for eller imod: 1
Forslaget blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslog kontingent forhøjelse fra 150,- til 175,- pr. husstand. Og for pensionister fra kr. 50,- til 100,-
Forslaget blev godkendt.
Beløbene skal rettes på forslaget til kontingent sammenlægningen fra Borgerforeningen. Hans Gravsholt retter forslaget.

6. Valg af bestyrelse.
På valg:
Anna Marg. 2 år modtager til genvalg
Rikke 2 år modtager genvalg
Bent 2 år modtager genvalg
Bettinna 2 år modtager genvalg
Rie 1 år pga. flytning
Forslået til bestyrelsen blev Berit og Sussi.

Valgt for 2 år blev:
Bettinna
Rikke
Berit
Bent

Valgt for 1 år blev:
Anna Margrethe.

Valg af suppleanter:
Valgt for 1 år blev
1. suppleant: Sussi Bager
2. suppleant: Tonny Hansen

Valg af revisorer:
På valg Peder Christensen og Hans Gravsholt
Begge modtager genvalg og begge blev valgt for 1 år.

Valg af revisorsuppleant:
På valg Anne Kaae

Anne modtager genvalg og blev valgt for 1 år.

7. Evt.
Trine: Synes at højtaler anlægget hænger træls det er svært at komme til det hænger for højt.
Der kom også forslag til nye tiltag:
- LAN fest – spilleaften med computerspil
- Film aften
- Børnediskotek
- Ønsker til forsamlingshuset var måske mørklægningsgardiner til salen og disko lys
- Roser fredagscafeerne dejligt uforpligtende og billig og dejlig mad og hygge.

Kirsten:
- Roser fredagscafeerne

Sara:
- Roser fredagscafeerne

Bettinna:
- Spørger Trine om hun kender forældre der gerne vil være med til at arrangere de forslag som hun har, Trine giver tilsagn om hjælp ved eventuelle tiltag.

Sussi:
- Spørger om det som suppleant er muligt at være med til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. AM sørger for at Sussi bliver indkaldt

Anne Margrethe.
- Byder velkommen til Berit i bestyrelsen.
- Tager afsked med Rie, med blomster og gave.
- Takker for god ro og orden.