menu
Herskind Forsamlingshus

Referater

Referater

Ekstra ordinær generalforsamling
i Herskind forsamlingshus, onsdag d. 26. september, 2018. kl. 19.00

1.   Valg af dirigent
2.   I henhold til vedtægterne skal § 8 behandles med henblik på omlægning af lån.
      Indfrielse af eksisterende lån på kr. 232.000 ved omlægning, samt nyt låneoptag på kr.
      450.000,00   
      Beløbet tænkes anvendt til installering af luft til vand varmepumpe
      Planer for forsamlingshusets inden for de kommende år, vil blive gennemgået af
      Anna Marg. Kristensen/ formand – Jesper U. Bøgh/ bestyrelsesmedlem

Referat af ekstra ordinær generalforsamling, onsdag d. 26. september, 2018
I Herskind forsamlingshus.

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent: Lis Weiling blev vaalgt
Dirigenten kunne konstatere, indkaldelsen til ekstra ordinære generalforsamling, var
lovlig indvarslet jf. Herskind forsamlingshus´s vedtægter.

Pkt. 2. § 8 Bestyrelsen ønsker at indfri det eksisterende lån på kr. 232.000, ved at omlægge det eksisterende lån, samt forøge låneoptaget til kr. 450.000
Beløbet skal bla. anvendes til energisikring af forsamlingshuset, ved at etablere en luft til vand varmepumpe.
Bekøbet er en engangsinvestering.
Ved at lave luft til vand varmepumpe, spares henved kr. 15.000,- årligt til forbedring af driften.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at lade bestyrelsen hjemtage et lån på kr. 450.000,- samt en forhøjelse af ejerpantebrevet