menu
Herskind Forsamlingshus

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Herskind Forsamlingshus

§ 1

Foreningens navn er Herskind Forsamlingshus, og dens hjemsted er Herskind. Foreningen er ejer af ejendommen Langelinie 56, Herskind, matr.nr. 29as Herskind By, Skivholme sogn.

§ 2

Foreningen er upolitisk. Dens formål er at vedligeholde og udleje forsamlingshuset til møder og selskabelige sammenkomster, samt at virke for områdets interesser udadtil og søge at fremme kontakten mellem medlemmerne ved fordragsaftener, medlemsmøder og lignende.

§ 3

Som ordinært medlem kan optages enhver, der er grundejer og/eller beboer i Herskind By og opland med naturlig tilknytning til Herskind By. Kontingent betales ved indmeldelse, der sker til bestyrelsen. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 4

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på forslag fra bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 5

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes 1 gang årlig i 1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages og højest 30 dages varsel i den lokale ugeavis. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden 1 måned, når 25 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med motiveret dagsorden. Indkaldelsen sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af årskontingent.
 6. Valg af bestyrelse m.v.
  a) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
  b) valg af 2 suppleanter (vælges hvert år).
  c) valg af 2 revisorer (vælges hvert år).
  d) valg af 1 revisorsuppleant (vælges hvert år).
 7. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning, men skriftlig, såfremt mindst 5 fremmødte stemmeberettigede forlanger det.

Valg til bestyrelsen m.v. sker skriftligt, hvis flere kandidater opstilles, end der skal vælges.

Står stemmerne om et forslag lige, er forslaget forkastet.

Hvert medlemskab har 1 stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vedtægtsændringer kan finde sted på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og behandles under dagsordenens punkt 4 og efter samme retningslinjer. Til vedtægtsændring kræves dog 2/3 majoritet af afgivne stemmer. En udpeget referent udarbejder referat af generalforsamlingens drøftelser og beslutninger.

Referat tilstilles generalforsamlingens dirigent og den nyvalgte bestyrelse til godkendelse.

§ 6

Foreningens regnskabs- og virkeår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.

§ 7

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges forskudt pr. lige og ulige år.

Medlemmerne kan genvælges.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt en udlejningsansvarlig. Hvis der ikke i bestyrelsen er en, der ønsker at være udlejningsansvarlig, kan bestyrelsen vælge en person udenfor bestyrelsen. Udlejningsansvarlig vælges kun for 1 år af gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov og er beslutningsdygtig, når mere end 50% af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden udsender dagsorden og leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens fravær ledes møderne af næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

Sekretæren udarbejder beslutningsreferat på bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og optages til godkendelse på efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 8

Foreningen forpligtes med underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden skal være den ene. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser. Den udlejningsansvarlige kan ligeledes modtage indbetalinger. Bestyrelsen kan optage lån på indtil dkr. 100.000. større låneoptagelse skal godkendes på generalforsamlingen. foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen tilhørende nettoformue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 9

Foreningen kan opløses efter forslag på en ekstraordinær generalforsamling, men kun med 3/4 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede ved en sådan generalforsamling, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 majoritet af de tilstedeværendes stemmer. Anvendelse af den opløste forenings midler besluttes af samme generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20.februar 2012

Tidligere vedtægter for Foreningen Herskind Forsamlingshus anulleres samtidig her med.